licytacja komornika

 

 

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

nr KW WR1K/00260052/9

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Krzyków Wojciech Opielewicz na podstawie art. 953 KPC podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

24 stycznia 2014 r. o godz. 8:30

 

w budynku Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Krzyków mającego siedzibę przy ul. Poznańskiej 20, w sali nr 111, odbędzie się

 

DRUGA LICYTACJA

 

nieruchomości lokalowej należącej do dłużnika: (…),

położonej: WYSOKA, gm. Kobierzyce, ul. CHABROWA 93/3,

dla której Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Krzyków IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW WR1K/00260052/9.

 

Przedmiotowa nieruchomość składa się z trzech pokoi, kuchni, łazienki z wc, garderoby, hallu, przedsionka, wc o powierzchni użytkowej wynoszącej 73,23 m2. Do nieruchomości przynależy pomieszczenie -komórka lokatorska nr 14. Lokal znajduje się na parterze budynku trzykondygnacyjnego z użytkowym poddaszem. Budynek podłączony jest do sieci: elektrycznej, wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, telefonicznej i gazowej. Lokal znajduje się w budynku na działce nr 43/21 AM 1, obręb Wysoka.

 

Suma oszacowania wynosi 422 751,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 281 834,00 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 42 275,10. Rękojmię można uiścić w kancelarii komornika lub na rachunek bankowy komornika:

BANK PEKAO S.A. Oddział we Wrocławiu 45 1240 6670 1111 0000 5649 7768

tytuł przelewu: „rękojmia na licytację – KM 1765/12 (imię i nazwisko licytanta)”

Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji.

Komornik wyznacza termin oględzin nieruchomości przed licytacją, zgodnie z art. 953 § 1 pkt 5) KPC na dzień 21.01.2014 r. od godz. 12:00. Komornik informuje, że od dnia 22.01.2014 r. można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Krzyków VI Wydział Cywilny przy ul. Poznańskiej 20, Wrocław odpis protokołu opisu i oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem tel. (71) 342 59 15

 Komornik informuje, że zamieszcza obwieszczenia o licytacjach wyłącznie na stronie Krajowej Rady Komorniczej http:/www.licytacje.komornik.pl,
oficjalnej stronie komornika http://w.opielewicz.ikomornik.pl/ na stronie Domu Aukcyjnego http://www.dawro.pl oraz http://www.ikomornik.pl/