licytacja komornika

 

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Krzyków Wojciech Opielewicz na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu:

 

3 lipca 2013 r. o godz. 14:30

 

w budynku Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Krzyków mającego siedzibę przy ul. Poznańskiej 20, w sali nr 112, odbędzie się:

 

PIERWSZA LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI

 

należącej do dłużnika: (…),

położonej: Wysoka, gm. Kobierzyce, Chabrowa 93/3,

dla której Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Krzyków IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerach KW WR1K/00260052/9.

 

Przedmiotowa nieruchomość składa się z trzech pokoi, kuchni, łazienki z wc, garderoby, holu, przedsionka, wc, o powierzchni użytkowej wynoszącej 73,23 m2. Do nieruchomości przynależy pomieszczenie – komórka lokatorska nr 14. Lokal znajduje się na parterze budynku trzykondygnacyjnego z użytkowym poddaszem. Budynek podłączony jest do sieci elektrycznej, wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, telefonicznej i gazowej.

 

Suma oszacowania wynosi 422 751,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 317 063,25 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 42 275,10 zł.

Rękojmię należy uiścić w kancelarii komornika lub na konto komornika najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg:

Bank Pekao SA Oddział we Wrocławiu 45 1240 6670 1111 0000 5649 7768.

Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książęczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W dniu 1 lipca 2013 r. będzie można oglądać nieruchomość od godz. 12:00 do godz. 12:30 oraz odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem tel. (71) 342 59 15

 Komornik informuje, że zamieszcza obwieszczenia o licytacjach wyłącznie na stronie Krajowej Rady Komorniczej http:/www.licytacje.komornik.pl,
oficjalnej stronie komornika http://w.opielewicz.ikomornik.pl/ na stronie Domu Aukcyjnego http://www.dawro.pl oraz http://www.ikomornik.pl/